Ko ne plati fakturu u roku od 60 dana, kazne i do 15.000 KM

Novim Zakonom o finansijskom poslovanju predviđeno je da se fakture moraju plaćati dobavljačima u roku od 60 dana, a ko to ne bude poštovao slijede kazne i do 15.000 KM!
03.01.2017 u 10:39

Zakon o finansijskom poslovanu koji je Parlament FBiH usvojio u julu počeo se primjenjivati od 1. janaura 2017. godine, kao rezultat usklađivanja bh. zakonodavstva sa direktivama EU o suzbijanju kašnjenja sa plaćanjima u privredi.

Zakon sadrži odredbe koje su sukladne odredbama Direktive 2011/07/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima.

Zakon bi trebao uvesti reda u izvršavanje novčanih obveza i smanjiti nelikvidnost poduzeća u FBiH.
Prije svega, zakonom je, uspostavljen rok za plaćanje roba i usluga od 30 dana iako on međusobnim ugovorom može biti produžen i do 60 dana.

Druga novina odnosi se na to da inspektori Porezne uprave mogu kazniti onoga koji krši rokove plaćanja za razliku od dosadašnje prakse, a kazne u slučaju kašnjenja plaćanja kreću se između 5.000 i 15.000 KM.

Treća oblast koja je regulirana Zakonom je nelikvidnost tj. utvrđivanje nelikvidnosti i postupanje u uvjetima nelikvidnosti.
Nelikvidnost, u smislu odredbi ovog zakona, nastaje kad poduzetnik ne može u određenom periodu izvršavati novčane obaveze koje dospijevaju u tom periodu.

Podsjećamo, Zakon o finansijskom poslovanju odnosi se na sve pravne osobe koje obavljaju djelatnosti s ciljem ostvarenja dobiti, a u skladu s propisima o privrednim društvima, kao i fizičke osobe koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost.

(akta)