Priprema se projekat registracije firme za jedan dan

Vlada FBiH na nedavnoj sjednici usvojila je informaciju o realizaciji aktivnosti o uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracije.

10.09.2017 u 12:24

Svrha akcijskog plana je definiranje aktivnosti, nositelja aktivnosti i rokova implementacije, kako bi se osigurala nesmetana realizacija aktivnosti na uspostavi sistema.

Nakon detaljne analize trenutačnog stanja vezanog uz tehničke i pravne preduvjete za realizaciju sistema, definirano je da se projekat uspostave sistema treba odvijati u dvije faze, s fokusom na uspostavu infrastrukture i pravnog okvira za realizaciju aktivnosti.

U skladu s kompleksnošću cijelog projekta i potrebom da se uključi i iskoordinira veliki broj interesnih strana, potrebno je osigurati adekvatan vremenski slijed odluka i aktivnosti za iduće razdoblje. S tim ciljem definiran je sveobuhvatan Akcijski plan koji, osim aktivnosti vezanih uz uspostavu jednošalterskog sistema, predviđa i uspostavu mehanizama koordinacije, kao i monitoringa, ali i nadzora nad implementacijom cjelokupnog projekta.

Planom se uvodi sistem redovnog izvještavanja o napretku u realizaciji aktivnosti, kao i ključni elementi vezani uz način izmjena i dopuna plana. S obzirom na to da je većina sredstava potrebnih za realizaciju projekta osigurana iz donatorskih sredstava, to je potrebno izvršiti koordinaciju s Grupacijom Svjetske Banke kao implementatorom, s radom Interresorne radne grupe, kao i ostalim institucijama.

Jedan od glavnih ciljeva je osigurati poboljšanje poslovnog okruženja, kao i ranga BiH po pitanju lakoće poslovanja. Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran u 189 zemalja svijeta, BiH je zauzela nezavidno 175. mjesto, najnižih 10%.

S obzirom na veliki broj aktivnosti, posebno u dijelu pravnog okvira, potrebno je osigurati da se zakoni, podzakonski akti, kao i njihove izmjene i dopuna kako bi bio postignut sinergijski učinak. Planirano je i pokretanje jednošalterskog sistema i službeno puštanje u rad šaltera FIA do 31. januara 2018., a do 5. novembra 2018. puštanje u rad elektronske registracije i pre-registracije poslovnih subjekata. V

lada FBiH izmijenila je ranije odluke o formiranju Interresorne radne grupe. Izmjenama je smanjen broj članova s 13 na sedam s ciljem učinkovitije realizacije aktivnosti.

(VL)