Pripremite se za dolazak inspekcije i saznajte šta će tražiti

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 30. maja na web stranici objavila liste provjere (“check liste”) za sve inspektorate u njenom sastavu, saopćeno je.
03.06.2017 u 14:39
fiskalni racun 3

Iz ove uprave pozivaju sve privredne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine da posjete web stranicu te se uvidom u odgovarajuću ček listu blagovremeno informiraju o zakonskim uvjetima koje moraju ispunjavati kako ne bi bili sankcionirani u inspekcijskom nadzoru.

“Check liste” su na web stranici Federalne uprave za inspekcijske poslove na linku. Lista provjere, u skladu s odredbama Zakona o inspekcijama Federacije BiH, sastavni je dio naloga za vršenje inspekcijskog nadzora, kojim se definiraju konkretan predmet, pravni osnov te mjere koje inspektor može poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima u slučaju da prilikom nadzora konstatira njihovu povredu, kao i druge aktivnosti inspektora u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.

Više je razloga, napominje Federalna uprava, koji su doveli do praktične primjene ček listi u postupcima inspekcijskog nadzora, koje su zvanično uvedene u Zakon o inspekcijama Federacije BiH iz 2014. godine (Službene novine Federacije BiH», broj 73/14).

"Neki od važnijih razloga je što služe kao 'podsjetnik' inspektoru u nadzoru kako ne bi ispustio neku važnu provjeru, da inspekcijski nadzor nije izvršen nasumice, reda radi, tek da se obavi, nego je inspektor prije odlaska procijenio potrebu da se kod konkretnog subjekta obavi nadzor, što predstavlja početke onoga što se naziva 'procjena rizika' imajući u vidu disbalans između broja inspektora u odnosu na broj poslovnih subjekata čiji rad inspektori treba da nadziru; služe kao mehanizam za prikupljanje informacija o privrednom subjektu, također kao mehanizam koji omogućava provođenje načela 'transparentnosti' kao jednog od značajnih načela koje omogućava poslovnom subjektu da sazna razlog dolaska inspektora, kao i zakonsku nadležnost inspektora da može izvršiti namjeravane provjere te predstavljaju materijal za edukaciju mladih inspektora koji na temelju kvalitetno osmišljenih, definiranih pitanja, provjera i radnji sadržanih u ček listama, mogu brže i efikasnije ovladati poslovima inspektora", citat je iz saopćenja Federalne uprave.

Ček liste koje koriste inspektori u obavljanju nadzora imaju informativnu, edukativnu i preventivnu funkciju. Pomoću njih se mjeri usklađenost poslovanja subjekta s propisima, ustanovljava stanje zakonitosti i bezbjednosti u konkretnoj upravnoj oblasti, dobija valjan osnov iz prakse za promjenu propisa čija rješenja nisu dobra, mijenja sama praksa rada inspektora u smislu adekvatnog tumačenja propisa i vršenja ovlašćenja slobodne tzv. "diskrecione ocjene".

Ček lista omogućava inspektoru da provjeri koliko i kako subjekt implementira propis, čime se objektivno provjerava stanje u kontrolisanoj upravnoj oblasti (urbanizam, zdravstvo, rad na crno, itd.). Analizom postupanja subjekata, inspektor dolazi do saznanja koja norma nije primjenjiva i šta treba izmijeniti ili dodati. Budući da je sadržaj ček liste sačinjen na osnovu materijalnog propisa kojim se regulira konkretna oblast, podložan je promjenama u skladu s izmjenama propisa na temelju koji se ček lista kreira.

Kompletan proces inspekcijskog nadzora je informatiziran, a objavom ček listi za sve oblasti kontrole na web stranici učinjen je veliki korak ka maksimalnoj transparentnosti i preventivnom djelovanju Federalne uprave za inspekcijske poslove prema subjektima kontrole, napominju iz te uprave. Na ovaj način je svim subjektima kontrole omogućeno da uvidom u ček liste, na najbolji način odmah preispitaju svoje poslovanje i koriguju eventualne nepravilnosti i prije nego što im inspektori dođu u kontrolu te tako izbjegnu sankcije. Federalna uprava za inspekcijske poslove, u skladu s raspoloživim vremenom, permanentno radi na unapređenju kvaliteta ček listi.

(fena)