Za pet godina 13.500 manje osnovaca

U posljednjih pet godina frapantan je broj smanjenja broja osnovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u odnosu na ranije godine, pa je u ovom periodu smanjen broj učenika za 13.494 učenika ili 7,08 posto.
13.12.2020 u 10:03
skola 5

Trend kontinuiranog smanjenja zabilježen je i kod srednjoškolaca. Najveće procentualno smanjenje u šestogodišnjem periodu zabilježeno je u Unsko-sanskom kantonu (27,75 posto), Hercegovačko-neretvanskom kantonu (27,16 posto) i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (22,79 posto). 

- Među najvažnijim uzrocima smanjenja broja upisanih učenika u prvi razred osnovne i srednje škole i smanjenja ukupnog broja učenika u Federaciji BiH, smatra se pad nataliteta, koji je posljedica teške ekonomske situacije u društvu i velike stope nezaposlenosti mladih koji planiraju porodicu. Među ostalim faktorima koji imaju utjecaj na smanjenje broja učenika u osnovnim i srednjim školama su migracije stanovništva (posebno isaljavanje porodica sa djecom školskog uzrasta), djeca pripadnici romske nacionalnosti kao posebno ranjiva kategorija, i drugi učenici iz ranjivih grupa koji prekidaju obrazovanje prije njegovog završetka - kazala nam je Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke za predškolsko, osnovno i srednje obazovanje.

Ukazuje da prema određenim pokazateljima neredovno pohađanje nastave često može biti rani znak upozorenja da je dijete u riziku od prekida obrazovanja prije njegovog završetka. Bandić navodi kako je jedna od preporuka Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za poboljšanje ovog stanja neophodno da se svoj djeci predškolskog uzrasta osigura mogućnost da budu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.

Nastaviti projekat nabavke besplatnih udžbenika

- Također je potrebno uspostaviti efikasan sistem evidentiranja djece koja ne upisuju osnovnu i srednju školu i koja napuštaju osnovno i srednje obrazovanje prije njegovog završetka. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci iz marginaliziranih grupa, koja su usljed krize izazvane COVID-19 virusom, u većoj opasnosti da prekinu obrazovanje prije njegovog završetka. Neophodno je osigurati pravo upisa u osnovnu školu djeci koja nisu evidentirana u matične knjige rođenih i olakšati procedure upisa za djecu pripadnika romske nacionalnosti, djecu stranih državljana i drugu djecu koja mogu imati birokratske prepreke prilikom upisa u osnovnu školu - govori Bandić i dodaje:

- Neophodno je razvijati i podržati programe naknadnog sticanja osnovnog i srednjeg obrazovanja za odrasle bez kvalifikacije i osigurati određena sredstva za ovu namjenu iz federalnog, kantonalnih i općinskih budžeta. Ministarstvo će u saradnji s kantonalnim ministarstvima obrazovanja, nastaviti provoditi projekat nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica i inicirati da se on transformira u redovan program za koji će se svake godine izdvajati sredstva iz federalnog i kantonalnih budžeta. Općine i kantoni svake godine u svojim budžetima trebaju alocirati dovoljno sredstava za osiguranje besplatnog prijevoza učenicima osnovnih škola, koji imaju pravo na isti, u skladu s važećom zakonskom regulativom. Bandić se osvrnula na trenutno odvijanje nastave koje je prilagođeno epidemiološkoj situaciji uslljed pandemije koronavirusa.

Omogućiti kvalitetan pristup online nastavi 

Usljed izazova sa kojima je suočen obrazovni sektor radi pandemije COVID-19, potrebno je osigurati kontinuitet izdvajanja za obrazovanje, a po mogućnosti i povećanje istih. Dodatni novac se treba usmjeriti u nabavku potrebne opreme kako bi sva djeca imala pristup kvalitetnom obrazovanju, uključujući i kvalitetan pristup online nastavi. Također, potrebno je osigurati da se nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima škola pruži odgovarajuća podrška, u vidu edukacija kako bi se nastavili uspješno nositi sa izazovima u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 - rekla je.

(faktor)