Univerzitet u Tuzli: Poznata cijena školarine

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Shodno ovoj odluci iznosi participacije i školarina ostali su nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.
19.06.2018 u 13:25
untz

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2018/19. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2018/19, godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom, Mašinskom, Prirodno-matematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu, te 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom i Pravnom fakultetu.

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćaju školarinu u akademskoj 2018/19. godini u iznosu od 750.00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu). Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2018/19. godini školarinu plaćaju u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine.

Istovremeno, studenti drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćat će školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, školarinu u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini. Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2018/19. godini, plaćat će školarinu u iznosu od 9.000,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000,00 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000,00 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom i Tehnološkom fakultetu, te 14.000,00 KM na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu.

U duhu proaktivne socijalne politike redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama boračke populacije plaćat će 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđenih ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom i pod uslovom da su ova prava ostvarili na području Tuzlanskog kantona.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budieta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a pripadaju socijalnim kategorijama prema članu 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, u akademskoj 2018/19. godini plaćat će također 50% iznosa participacije.

(slon)