Hari i Din Backović ipak neće na budžet

Iako su Hari Varešanović i Din Backović trebali na budžetske jasle, čini se da od toga neće biti ništa.
02.04.2019 u 14:30
hari i din

Naime, 31. marta 2019. godine istekao je rok po Zakonu o istaknutim samostalnim umjetnicima, do kada je Hajrudin Varešanović bio obavezan Stručnoj komisiji za sticanje, reviziju, mirovanje i prestanak statusa istaknutih samostalnih umjetnika dostaviti ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa, datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario prihod manji od dvostrukog godišnjeg prosjeka neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo, jer upravo po tom osnovu samostalni umjetnik ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zato je Ministarstvo kulture i sporta KS, u skladu sa Zakonom o istaknutim samostalnim umjetnicima i Odlukom o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona Sarajevo, donijelo Rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja za Hajrudina Varešanovića.

Ministarstvo kulture i sporta KS redovno ažurira Registar istaknutih samostalnih umjetnika u koji se unosi svaka promjena (mirovanje statusa - neuplaćivanje doprinosa i drugi slučajevi), te će nakon što Stručna komisija izvrši provjeru izjava, ponovo biti ažuriran.

pressing.ba